ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

           

                                                                        

Η ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ οδηγεί σε σημαντικό αντίκτυπο και αποτελέσματα του έργου, σε πρακτικό επίπεδο και επίπεδο αντιλήψεων.

Βραχυπρόθεσμα:

  • Μέσω της καλύτερης γνώσης των δικαιωμάτων της ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα σε ηλικιωμένους για αποτελεσματικότερη και πιο συστηματική χρήση των υπηρεσιών υγείας.
  • Προαγωγή της αξίας της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων μέσω της ισότιμης συμμετοχής γυναικών στη κατάρτιση. Αύξηση της αυτονομίας των γυναικών στην άσκηση των ευρωπαϊκών τους δικαιωμάτων στις απομακρυσμένες περιοχές, μείωση εξάρτησης από τους άντρες για την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας.
  • Αντίκτυπος στους νέους μέσω της διαγενεακής προσέγγισης, όπου κατά την επαφή τους με την Τρίτη ηλικία και τη συμμετοχή στις δράσεις του έργου θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα δικαιώματα, τα βιώματα, και τις εμπειρίες των ηλικιωμένων, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη φροντίδα και σεβασμός δίχως στερεότυπα και διακρίσεις, όπως ορίζουν οι αξίες της ΕΕ.

Μεσοπρόθεσμα:

  • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών θα ωφελήσει τις ΟΚοιΠ και τους ωφελούμενους αυτών, μέσω της απόκτησης γνώσης σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και πιο αποτελεσματικής χρήσης αυτών σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και προώθηση μίας κουλτούρα με Ευρωπαϊκή προοπτική στο τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών, με μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών σε αντίστοιχες δράσεις.
  • Μείωση του «self-ageism» που μεταφράζεται σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον της τρίτης ηλικίας για τη προσωπική τους υγεία και κατ’ επέκταση σε συχνότερες επισκέψεις σε γιατρούς.

Μακροπρόθεσμα:

  • Μείωση του φαινομένου του «ageism» μέσω της έμπρακτα καλύτερης φροντίδας και μείωσης των διακρίσεων ως προς τη Τρίτη ηλικία από συγγενείς ή επαγγελματίες υγείας, μέσω της προαγωγής των δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ.
  • Βελτίωση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την προαγωγή των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας από την ΕΕ.
  • Αντίκτυπος στο ευρύτερο περιβάλλον των συμμετεχόντων μέσω διάχυσης της πληροφορίας με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του έργου.