ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ 10/2017-ΦΕΚ Α΄23/01.03.2017).

Ο Κώδικας, εκδόθηκε μετά από εισήγηση-πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, ενώ προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με τον Κώδικα, θεσπίζονται πέραν της κείμενης νομοθεσίας, για πρώτη φορά, αρχές και κανόνες που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών και των προμηθευτών και των ενώσεών τους, καλύπτοντας το σύνολο των εμπορικών κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και με δεσμευτική ισχύ. Με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, επιδιώκεται η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά. Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στα εξής :

  • Στην πλήρη προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή
  • Στην υποχρέωση του προμηθευτή, να διατυπώνει τους γενικούς όρους συμβάσεων εκ των προτέρων με τρόπο διαφανή, απλό και κατανοητό
  • Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, πριν, κατά και μετά τη σύναψη της σύμβασης
  • Στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή
  • Στην καλύτερη προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία κτλ)

Σημαντικά μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του καταναλωτή, κατά τη σύναψη τραπεζικών συμβάσεων. Ιδιαίτερης μνείας, χρήζει η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων: 

  • Να χορηγούν στους καταναλωτές αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης, κατόπιν αίτησής τους και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να το μελετήσουν, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους πριν την υπογραφή της, ώστε να αποφασίζουν με μεγαλύτερη διαύγεια. Η διάταξη αυτή, η οποία υπήρξε πάγιο αίτημα και πρόταση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κατά την κατάρτιση στου Σχεδίου του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης προστασίας του καταναλωτή.
  • Να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους, διαθέτει κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας στο αντικείμενο τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Τέλος, ρυθμίζει τις σχέσεις προμηθευτών και ενώσεων προμηθευτών με ενώσεις καταναλωτών καθώς επίσης, τονίζεται η σημασία της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

Η παρακολούθηση της τήρησης του Κώδικα, ανατίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία θα συντάσσει σχετική ετήσια έκθεση

Τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.