Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ, στις 22-03-2017, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 31619 οικ./15-03-2017 Aπόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.    

Ο Κώδικας εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τη συμβολή πολλών σχετικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Ο Κώδικας, ο οποίος αποτελείται από 8 άρθρα, θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις.  Εφαρμόζεται στις συναλλαγές, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής, εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα εξ’ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών (συναλλαγές B2C).

Επιπροσθέτως, αφορά σε κανόνες αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που απευθύνεται σε καταναλωτές και ισχύει με την επιφύλαξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

Ειδικότερα, θέτει τις γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων και ορίζει τα σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση. Επίσης, ρυθμίζει την προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τα σχετικά με την ασφάλεια συναλλαγών και προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία άρθρα, αναφέρονται στο δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την Ηλεκτρονική Εναλλακτική Επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.