Ν. 3043/2002 Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 192/21-8-2002

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ