Υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση στην αίτηση μέλους;

Ναι.  Η εγγραφή νέου μέλους ή η ανανέωση της συνδρομής, καθορίζεται ως εξής:

  • Εγγραφή νέου μέλους : τρία ευρώ (3,00€)
  • Μηνιαία συνδρομή μέλους: ένα ευρώ (1,00€)
  • Συνολική ετήσια συνδρομή νέου μέλους: δεκαπέντε ευρώ (15,00€)
  • Συνολική ετήσια ανανέωση συνδρομής : δώδεκα ευρώ (12,00€)