Ξεναγός

Είναι το πρόσωπο το οποίο συνοδεύει αλλοδαπούς ή ημεδαπούς επισκέπτες της χώρας, καθοδηγώντας τους και παρουσιάζοντας τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα, παρέχοντας γενικότερες πληροφορίες για την ελληνική ιστορία.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού.

Είναι παράνομο να παρέχει κάποιος υπηρεσίες ξενάγησης, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ασκήσεως επαγγέλματος, ή να αναθέτει, ως διοργανωτής εκδρομής, εν γνώσει του, ξενάγηση σε άτομο που δε διαθέτει άδεια ξεναγού.

Υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε., δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος αυτό,
  • διαθέτει νόμιμα προσόντα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στο κράτος αυτό,

παρέχει προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα