Τιμολόγιο

Το τιμολόγιο των αυτοκινήτων ταξί περιλαμβάνει τα εξής:

α) το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση),

β) το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο),

γ) την αποζημίωση αναμονής,

δ) την ελάχιστη αποζημίωση,

ε) ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς). Συγκεκριμένα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Τιμή εκκίνησης (πτώση σημαίας) → 1,30 ευρώ
 • Διαδρομή εντός περιμετρικής ζώνης (οικιστικός ιστός πόλεων) → 0,74 ευρώ/χλμ,
 • Ειδικό τιμολόγιο (διπλή ταρίφα), για διαδρομή εκτός περιμετρικής ζώνης (εκτός οικιστικού ιστού πόλεων/ κωμοπόλεων, όπου δεν υπάρχει επιβατική κίνηση) ή για ώρες 00.00-05.00 → 1,30 ευρώ/χλμ,
 • Χρονοχρέωση ανά ώρα (για όσο χρόνο το ταξί παραμένει σταματημένο υποχρεωτικά ή καθ’ υπόδειξη του πελάτη) → 11,90 ευρώ/ ώρα,
 • Ελάχιστη αποζημίωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη → 3,47ευρώ,
 • Ελάχιστη αποζημίωση στην Περιφέρεια → 3,72 ευρώ
 • Από το Αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας & το αντίστροφο → 38,00 ευρώ
 • Από το Αεροδρόμιο στο κέντρο Αθήνας και το αντίστροφο, για ώρες 00:00-05:00 → 54,00 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από και προς το Αεροδρόμιο της Αθήνας → 4,22 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από και προς το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης → 3,47 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από και προς τα Αεροδρόμια της Περιφέρειας → 2,85 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από λιμάνια, σιδ. σταθμούς, σταθμούς υπερ/κών λεωφορείων → 1,18 ευρώ,
 • Επιβάρυνση για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών → 0,43 ευρώ,
 • Ραδιοταξί → επιπλέον επιβάρυνση 0 έως 6,20 ευρώ