Είναι άμεσα αντιληπτές οι πληροφορίες από κάθε καταναλωτή;

Τα δικαιώματα με βάση τη νομοθεσία, παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε η γνώση να είναι προσιτή από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.