Εγγυήσεις

Σε κάθε πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να σας παρέχει γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες σχετικά με:

  • την ασφαλή χρήση του προϊόντος,
  • τη διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος,
  • τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του.

Από την παραπάνω υποχρέωση, εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους.

ΕΠΙΣΗΣ οφείλει να σας ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Όταν παρέχεται εγγύηση για κάποιο προϊόν που αγοράζετε, ο προμηθευτής οφείλει να την παρέχει εγγράφως (ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν αγοράζετε προϊόντα, με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.