Εγγύηση

Ζητούμε από τον πωλητή να υπογράψει και να σφραγίσει την εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν που αγοράζουμε. Στην εγγύηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή και του δικαιούχου, οι όρους, η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της