Ενδείξεις επί των προϊόντων

Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται εντός καταστημάτων ή από υπαίθριους πωλητές, θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες  όπου θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

  • η τιμή,
  • η ονομασία,
  • η ποιότητα – σύνθεση – ποιοτικά χαρακτηριστικά,
  • ειδικά για τα τρόφιμα – γλυκά, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επισήμανση αν το πωλούμενο προϊόν είναι κατεψυγμένο

Η ένδειξη της τιμής, θα πρέπει να αναφέρεται σε:

  • τιμή πώλησης ανά συσκευασία, όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία,
  • τιμή ανά μονάδα μέτρησης (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα,
  • τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ, όταν πρόκειται για βιομηχανικά προϊόντα, που δεν είναι φαγώσιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ.

Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός από τις πινακίδες, μπορούν να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης, σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους, αναγραφόμενη είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα), είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας ή να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα, ο οποίος αναγνωρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τιμών (price checker).

Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης, απαγορεύεται να υπάρχουν με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές πώλησης.

Οι τιμές όλων των αγαθών που αναγράφονται στις πινακίδες, ετικέτες ή συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.