Ευθύνη για κλοπή

Σε περίπτωση κλοπής προσωπικών σας αντικειμένων από το δωμάτιο, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, δε φέρει ευθύνη, εκτός αν πρόκειται για πολύτιμα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα και χρήματα που του έχετε παραδώσει, και για τα οποία έχετε λάβει σχετική απόδειξη. Για τα υπόλοιπα αντικείμενα που έχετε μαζί σας, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια, οφείλεται σε δική σας αµέλεια. Επίσης δε φέρει ευθύνη, αν η βλάβη ή η απώλεια, οφείλεται σε ανωτέρα βία (σεισµός, πυρκαγιά κλπ) ή στη φύση του πράγματος