Ατύχημα

Σε περιπτώσεις θανάτου επιβάτη, η αποζημίωση θα πρέπει να καλύπτει τα αναγκαία έξοδα που συνεπάγεται ο θάνατος, κυρίως αυτά της μεταφοράς της σορού και της κηδείας. Επίσης, εάν από το θάνατο του επιβάτη, τα πρόσωπα προς τα οποία είχε ή θα είχε στο μέλλον υποχρέωση διατροφής, βάσει του νόμου, στερούνται της στήριξής τους, αυτά πρέπει επίσης να αποζημιωθούν για την απώλεια αυτή. Η αγωγή περί αποζημίωσης προσώπων τα οποία συντηρούσε ο θανών, χωρίς να είναι υποχρεωμένος από το νόμο, παραμένει υπαγόμενη στο εθνικό δίκαιο.

Σε περίπτωση που επέλθει τραυματισμός, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, προσβολή της σωματικής ή ψυχικής σας ακεραιότητας, δικαιούστε αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει:

  • τα αναγκαία έξοδα, κυρίως αυτά της θεραπείας και μεταφοράς,
  • την αποκατάσταση της βλάβης, που προκλήθηκε, είτε από την ολική ή μερική ανικανότητα σας προς εργασία, είτε από την αύξηση των αναγκών σας.

Οι πιο πάνω αποζημιώσεις, θα πρέπει να καταβάλλονται υπό τη μορφή εφάπαξ κεφαλαίου. Αν το εθνικό δίκαιο όμως, επιτρέπει την καταβολή ετήσιας προσόδου, μπορείτε να ζητήσετε την αποζημίωση με αυτόν τον τρόπο.

Το ύψος της αποζημίωσης, καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Ωστόσο, για την εφαρμογή, καθορίζεται ανώτατο όριο 175.000 ευρώ σε κεφάλαιο ή σε ετήσια πρόσοδο, που αντιστοιχεί σε αυτό το κεφάλαιο, για κάθε επιβάτη, σε περίπτωση που το εθνικό δίκαιο προβλέπει ανώτατο όριο μικρότερου ύψους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η μεταφορική εταιρεία, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη εάν:

  • το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση περιστάσεις, που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης,
  • το ατύχημα οφείλεται σε σφάλμα του επιβάτη,

το ατύχημα οφείλεται σε συμπεριφορά τρίτου, που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες της οποίας δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης.