Άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Η εταιρεία μεταφοράς, δεν μπορεί να αρνηθεί τη κράτηση, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβασή σας, με την αιτιολογία ότι ανήκετε στην κατηγορία ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, εκτός εάν:

  • δεν έχει συμμορφωθεί στις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή στις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές,
  • ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά σας, κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

Στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, η εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει, σχετικά με οποιαδήποτε εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς υπάρχει.

Αν ανήκετε στην παραπάνω κατηγορία, και ενώ έχετε κράτηση ή εισιτήριο, δε γίνετε δεκτοί προς επιβίβαση, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

  • επιστροφή χρημάτων,
  • συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, στον τόπο προορισμού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, οφείλετε:

  • να ειδοποιείτε τη μεταφορική εταιρεία για τις ειδικές ανάγκες σας, τουλάχιστον 36 ώρες πριν χρειαστείτε τη συνδρομή, και
  • να παρουσιασθείτε στο καθορισμένο σημείο του σταθμού λεωφορείων, τη συμφωνημένη ώρα πριν την αναχώρηση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Αν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ώρα, θα πρέπει να προσέλθετε στο σταθμό αναχώρησης, 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Αν δεν υπάρξει τέτοιου είδους προειδοποίηση, η εταιρεία μεταφοράς, οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μετακινηθείτε ανεμπόδιστα, εφόσον αυτό είναι δυνατό.