Άρνηση χορήγησης

Από τη στιγμή που ζητήσετε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός φορέας, είναι υποχρεωμένος να τη χορηγήσει. Στην περίπτωση που η κάρτα δεν είναι αμέσως διαθέσιμη, οφείλει να χορηγήσει ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Εάν ο ασφαλιστικός φορέας δεν τη χορηγήσει, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.