Αποσκευές

Κατά τη μετακίνησή σας με λεωφορείο, μπορείτε να μεταφέρετε:

  • αποσκευές, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων, βρεφικών / παιδικών καροτσιών, δεμάτων, οι οποίες τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου,
  • αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.), οι οποίες τοποθετούνται στα ειδικά ράφια αποσκευών που διαθέτει το λεωφορείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε αντικείμενα, επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων κατά τη μετακίνηση.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς απο­σκευών, κατά τη χρήση λεωφο­ρείου, δικαιούστε αποζημίωση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η οποία μπορεί να φτάνει έως το ποσό των 1.200 ευρώ, ανά αποσκευή. Δεν μπορεί να οριστεί ανώτατο όριο, το οποίο θα είναι κατώτερο των 1.200 ευρώ.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

Σε περίπτωση φθοράς ανα­πηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού, το ποσό της αποζημίωσης, ισούται πάντα με τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού, που απω­λέσθηκε ή υπέστη φθορά.