Αποσκευές

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το τρένο, μπορείτε να μεταφέρετε, χωρίς επιβάρυνση,  αποσκευές χειρός υπό την προϋπόθεση ότι :

 • μεταφέρονται εύκολα,
 • προορίζονται για την εξυπηρέτησή σας στο ταξίδι,
 • δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη λόγω φύσης, μορφής και διαστάσεων, στους υπόλοιπους επιβάτες, στις αποσκευές ή στο σιδηρόδρομο,
 • δεν ενοχλούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
 • τοποθετούνται στο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο πάνω και κάτω από τη θέση σας,
 • δε χρησιμοποιείτε άλλο χώρο για την τοποθέτησή τους (π.χ.: διάδρομο).

Ως επιβάτες, φέρετε την ευθύνη για τη φύλαξη των αποσκευών χειρός, καθώς και για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκαλέσουν, εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητα του σιδηροδρόμου. Η εταιρεία, δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή βλάβη αυτών, εκτός αν προήλθε από υπαιτιότητά της.

Εκτός των αποσκευών χειρός, μπορείτε να μεταφέρετε εγγεγραμμένες αποσκευές, οι οποίες μεταφέρονται με ευθύνη του σιδηροδρόμου, στις σκευοφόρους των αμαξοστοιχιών, υπό την προϋπόθεση ότι :

 • έχετε καταβάλει το προβλεπόμενο ειδικό «τέλος εγγραφής» με την έκδοση του αντίστοιχου τίτλου μεταφοράς της αποσκευής,
 • έχετε σημειώσει σε εμφανές σημείο επί της αποσκευής, το όνομα και τη διεύθυνση κατά τρόπο ευανάγνωστο,
 • είναι επαρκώς συσκευασμένες και δεν εμφανίζουν ίχνη βλάβης,
 • το ανώτατο βάρος των αποσκευών ανά επιβάτη είναι 50 κιλά και 3 τεμάχια ανά άτομο και εισιτήριο. Αποσκευές μεγαλύτερου βάρους, ή παραπάνω από 3 τεμάχια, γίνονται δεκτές, εφόσον καταβληθεί επιπλέον τέλος μεταφοράς.

Ως εγγεγραμμένες αποσκευές, γίνονται δεκτά τα εξής:

 • βαλίτσες, ταξιδιωτικοί σάκοι ή άλλες παραπλήσιες συσκευασίες,
 • κιβώτια,
 • είδη συσκευασμένα σε δέματα,
 • συσκευασμένες φορητές ή κυλιόμενες πολυθρόνες,
 • παιδικά καρότσια,
 • αθλητικά όργανα και ποδήλατα.

Σε περίπτωση απώλειας των αποσκευών σας, δικαιούστε αποζημίωση ύψους:

 • έως 1.200 ευρώ, ανά αποσκευή, αν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της,
 • 300 ευρώ, ανά αποσκευή αν δεν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της.

Σε περίπτωση βλάβης των αποσκευών σας δικαιούστε αποζημίωση:

 • ίση με την απώλεια της αξίας της αποσκευής, λόγω της βλάβης.

Και στις δύο περιπτώσεις, δικαιούστε την επιστροφή των καταβληθέντων τελών αποσκευών, καθώς και το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης, στο μέτρο που η απώλεια ή η βλάβη των αποσκευών, προκύπτει από ειδικούς κινδύνους συναφείς με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω γεγονότα:

 • απουσία ή ελαττωματικότητα της συσκευασίας,
 • ειδική φύση των αποσκευών,
 • αποστολή ως αποσκευών αντικειμένων που εξαιρούνται από τη μεταφορά,
 • περιστάσεις που δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει,

σφάλμα του επιβάτη