Αν δεν μπορώ πλέον να εξυπηρετώ τα δάνειά μου, τι μπορώ να κάνω;

Ο Νόμος 3869/2010, αφορά στη ρύθμιση πάσης φύσεως χρεών (καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια, επαγγελματικά κ.λπ.) φυσικών προσώπων, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα χρέη προς το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ πλέον μετά τις νέες τροποποιήσεις δεν είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Δεν πρέπει να λησμονείται βέβαια το πολύ σημαντικό, ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα μεν μέχρι την τελική έκβασή της, από την άλλη αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της ότι από την ημερομηνία κατάθεσης της δικαστικής αίτησης στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε καταδιωκτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε βάρος του δανειολήπτη και της περιουσίας του.

Ειδικότερα, σημεία κλειδιά του Νόμου «Κατσέλη», τα οποία πρέπει να γνωρίζει κάθε δανειολήπτης είναι τα εξής:

  • Ο νόμος 3869/2010 δεν αφορά μόνον στεγαστικά δάνεια, αλλά κάθε είδους δανείου, ακόμα και επαγγελματικού. Είναι αδιάφορο αν ο δανειολήπτης έχει ακίνητη περιουσία ή όχι. Δεν καταλαμβάνει οφειλές προς το Ελληνικόν Δημόσιο.
  • Πάντως, εν όψει της προαναγγελθείσας «απελευθέρωσης» των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας, η ένταξη στο Νόμο, για τους έχοντες κατοικία, συνιστά την μόνη διέξοδο για τη διάσωσή της.
  • Ρυθμιστέα με το Νόμο είναι και τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από τον τέως Ο.Ε.Κ.
  • Οι έμποροι δύνανται να ενταχθούν στο Νόμο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς με τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση. Δεν εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις. Με αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων έχουν καθορισθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εντάσσονται οι έμποροι στο Νόμο.
  • Η δικαστική ρύθμιση των χρεών οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε σημαντικό περιορισμό των μηνιαίων καταβαλλόμενων δόσεων με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με αποτέλεσμα την τελική διαγραφή των χρεών («κούρεμα δανείων»)
  • Ο δανειολήπτης από την ημερομηνία κατάθεσης της δικαστικής αίτησης και μέχρι την μετά από λίγους μήνες (δύο μήνες σύμφωνα με το νόμο) εκδίκαση της προσωρινής διαταγής (ασφαλιστικά μέτρα) υποχρεούται να καταβάλει το 10% της τελευταίας ενήμερης μηνιαίας δόσης σε κάθε τράπεζα, ποσό που δεν μπορεί να υπολείπεται των 40 ευρώ συνολικά σε όλες τις τράπεζες. Το ποσό αυτό μειώνεται ή μηδενίζεται (μηδενικές καταβολές) με την απόφαση του Ειρηνοδίκη επί της αιτούμενης προσωρινής διαταγής.
  • Σε κάθε περίπτωση η μη καταβολή του ως άνω 10% δεν έχει καμμία δυσμενή επίπτωση επί του δανειολήπτη και της κατατεθειμένης δικαστικής αιτήσεώς του, παρά μόνον αν ο τελευταίος δεν καταβάλλει τρεις μηνιαίες δόσεις, οπότε κάποια από τις δανείστριες τράπεζες έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με αίτησή της την έκπτωσή του από τη ρύθμιση.

Από και δια της καταθέσεως της δικαστικής αίτησης και μέχρι την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτελέσεως επί της περιουσίας του αιτούντος δανειολήπτη. Εν συνεχεία η περιουσία προστατεύεται μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως με την απόφαση επί της προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη.