ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Αρχηγός/συνοδός εκδρομής

O αρχηγός ή συνοδός εκδρομής, δεν έχει το δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες ξενάγησης, κατά τις επισκέψεις και περιηγήσεις σε αξιοθέατα της Ελλάδας, αλλά και κατά τη διαδρομή. Ο αρχηγός ή συνοδός εκδρομής, είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι όροι και το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, τηρούνται σωστά και ακριβώς όπως αυτό έχει περιγραφεί από τον διοργανωτή ή/και πωλητή του ταξιδιού, και να σας παρέχει πρακτικές πληροφορίες και βοήθεια όταν χρειάζεστε (ξενοδοχείο, συγκοινωνίες, συνάλλαγμα, εισιτήρια εισόδων, φιλοδωρήματα, ταξιδιωτικά έγγραφα, γεύματα κλπ).

Εάν στο πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, αναφέρεται ρητά ότι στην τιμή περιλαμβάνεται ξεναγός μόνον σε συγκεκριμένους χώρους και αξιοθέατα, αυτό σημαίνει ότι έχετε πληρώσει για υπηρεσίες ξενάγησης, μόνον για την συγκεκριμένη περιήγηση και όχι για τις υπόλοιπες ημέρες ή ώρες της ίδιας ημέρας.

Ξεναγός

Είναι το πρόσωπο το οποίο συνοδεύει αλλοδαπούς ή ημεδαπούς επισκέπτες της χώρας, καθοδηγώντας τους και παρουσιάζοντας τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα, παρέχοντας γενικότερες πληροφορίες για την ελληνική ιστορία.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού.

Είναι παράνομο να παρέχει κάποιος υπηρεσίες ξενάγησης, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ασκήσεως επαγγέλματος, ή να αναθέτει, ως διοργανωτής εκδρομής, εν γνώσει του, ξενάγηση σε άτομο που δε διαθέτει άδεια ξεναγού.

Υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε., δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος αυτό,
 • διαθέτει νόμιμα προσόντα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στο κράτος αυτό,

παρέχει προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα

Οργανωμένο ταξίδι

Όταν συμμετέχετε σε ένα οργανωμένο ταξίδι, θα πρέπει να γνωρίζετε με κάθε λεπτομέρεια, τους όρους και τις τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, σύμφωνα με την περιγραφή των διαφημιστικών φυλλαδίων (αν υπάρχουν) και της γραπτής σύμβασης, την οποία έχετε συνάψει με τον οργανωτή ή/και πωλητή του οργανωμένου ταξιδιού. Κάποιες βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια είναι οι εξής:

 • ο προορισμός ή οι προορισμοί,
 • ο ελάχιστος αριθμός ατόμων, εάν υπάρχει,
 • τα μέσα μεταφοράς,
 • το πρόγραμμα (ημερομηνία, ώρα και τόπος αναχωρήσεων και επιβιβάσεων),
 • το κατάλυμα, αν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση,
 • τα στοιχεία του διοργανωτή και πωλητή του ταξιδιού,
 • η συνολική τιμή,
 • οι επισκέψεις, περιηγήσεις και εκδρομές, σε οποιαδήποτε αξιοθέατα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή,
 • πληροφορίες γενικού χαρακτήρα, αν το ταξίδι περιλαμβάνει μετάβαση σε άλλο κράτος, σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους όσον αφορά τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις καθώς και τις υγειονομικές διαπιστώσεις που απαιτούνται για το ταξίδι και τη διαμονή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες ξεναγού κατά τις επισκέψεις σε αξιοθέατα και κατά τη διαδρομή, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο και στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού.