ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Ακύρωση εισιτηρίου

Σε περίπτωση που ακυρώσετε την κράτηση της θέσης σας, δικαιούστε:

 • το 70% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον 8 ώρες, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • το 50% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε, σε χρόνο μικρότερο από 8 ώρες, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • να τροποποιήσετε-χωρίς χρηματική επιβάρυνση-το εισιτήριό σας, όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού

Αποσκευές

Κατά τη μετακίνησή σας με λεωφορείο, μπορείτε να μεταφέρετε:

 • αποσκευές, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων, βρεφικών / παιδικών καροτσιών, δεμάτων, οι οποίες τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου,
 • αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.), οι οποίες τοποθετούνται στα ειδικά ράφια αποσκευών που διαθέτει το λεωφορείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε αντικείμενα, επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων κατά τη μετακίνηση.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς απο­σκευών, κατά τη χρήση λεωφο­ρείου, δικαιούστε αποζημίωση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η οποία μπορεί να φτάνει έως το ποσό των 1.200 ευρώ, ανά αποσκευή. Δεν μπορεί να οριστεί ανώτατο όριο, το οποίο θα είναι κατώτερο των 1.200 ευρώ.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

Σε περίπτωση φθοράς ανα­πηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού, το ποσό της αποζημίωσης, ισούται πάντα με τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού, που απω­λέσθηκε ή υπέστη φθορά.

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Η εταιρεία μεταφοράς, δεν μπορεί να αρνηθεί τη κράτηση, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβασή σας, με την αιτιολογία ότι ανήκετε στην κατηγορία ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, εκτός εάν:

 • δεν έχει συμμορφωθεί στις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή στις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές,
 • ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά σας, κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

Στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, η εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει, σχετικά με οποιαδήποτε εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς υπάρχει.

Αν ανήκετε στην παραπάνω κατηγορία, και ενώ έχετε κράτηση ή εισιτήριο, δε γίνετε δεκτοί προς επιβίβαση, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

 • επιστροφή χρημάτων,
 • συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, στον τόπο προορισμού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, οφείλετε:

 • να ειδοποιείτε τη μεταφορική εταιρεία για τις ειδικές ανάγκες σας, τουλάχιστον 36 ώρες πριν χρειαστείτε τη συνδρομή, και
 • να παρουσιασθείτε στο καθορισμένο σημείο του σταθμού λεωφορείων, τη συμφωνημένη ώρα πριν την αναχώρηση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Αν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ώρα, θα πρέπει να προσέλθετε στο σταθμό αναχώρησης, 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Αν δεν υπάρξει τέτοιου είδους προειδοποίηση, η εταιρεία μεταφοράς, οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μετακινηθείτε ανεμπόδιστα, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Ατύχημα

Η εταιρεία μεταφοράς, υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφαλή και άνετη μετακίνησή σας, γι΄ αυτό και θα πρέπει:

 • να συντηρεί συστηματικά τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις,
 • να διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές,
 • να διαφυλάσσει με κάθε τρόπο τις συνθήκες υγιεινής.

Σε περίπτωση τραυματισμού, κατά τη μετακίνησή σας με λεωφορείο, δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Σε περίπτωση θανάτου, το δικαίωμα αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κηδείας), διατηρούν τα πρόσωπα τα οποία συντηρούνται ή θα έπρεπε να συντηρούνται από το θανόντα.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 220.000 ευρώ ανά επιβάτη.

Η εταιρεία μεταφοράς, οφείλει να παρέχει εύλογη και ανάλογη συνδρομή, μετά από ατύχημα, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας, όταν είναι απαραίτητο. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, παροχή καταλύματος, σίτιση, μεταφορά και παροχή πρώτων βοηθειών.

Καθυστέρηση/Ματαίωση δρομολογίου

Στην περίπτωση που η εταιρεία αναμένει ευλόγως, ότι ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, θα ματαιωθεί ή θα καθυστερήσει να αναχωρήσει για περισσότερο από 120 λεπτά (από τερματικό σταθμό ή από στάση), ή στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

 • συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, χωρίς πρόσθετες δαπάνες, και υπό συγκρίσιμους όρους μεταφοράς, το συντομότερο δυνατό,
 • επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας και, εάν συντρέχει περίπτωση, δωρεάν επιστροφή με λεωφορείο στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η εταιρεία δε σας προσφέρει τις παραπάνω δύο επιλογές, δικαιούστε απο­ζημίωση, ίση με το 50% της τιμής του εισιτηρίου, επιπλέον της επιστροφής χρημάτων του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Εάν το λεωφορείο τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

 • συνέ­χιση της υπηρεσίας με άλλο όχημα, με μέριμνα της εταιρείας, ή
 • μεταφορά σε κατάλληλο χώρο αναμονής ή τερματικό σταθμό, από τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδιού, με μέριμνα της εταιρείας.

Αν πρόκειται για ταξίδι διάρκειας, άνω των 3 ωρών, και η καθυστέρηση αναχώρησης από τερματικό σταθμό, ξεπερνά τα 90 λεπτά, τότε δικαιούστε δωρεάν:

 • παροχή γευμάτων και αναψυκτικών, ανάλογα με τον χρόνο αναμονής ή καθυστέρησης, καταλύματος, καθώς και εξασφάλιση μεταφοράς μεταξύ του σταθμού και του τόπου καταλύματος, εφόσον απαιτούνται μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις,

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης τακτικής γραμμής, η εταιρεία υποχρεούται να σας ενημερώσει για την κατάσταση, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο 30 λεπτά μετά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης, αμέσως μόλις έχει στη διάθεσή της τη σχετική πληροφορία.

Επίσης: Θα πρέπει η εταιρεία μεταφοράς να σας ενημερώνει με κατανοητό τρόπο για τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτες.

Κατοικίδια ζώα

Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε κατοικίδια ζώα, πρέπει αυτά να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, μέσα σε ασφαλές κλουβί, και σε καμία περίπτωση στο χώρο αποσκευών. Οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Θα πρέπει το κατοικίδιο ζώο σας, να διαθέτει βιβλιάριο υγείας και αν πρόκειται για εκπαιδευμένο σκύλο βοήθειας, το πιστοποιητικό επάρκειας εκπαίδευσης. Είστε υποχρεωμένοι να επιδεικνύετε τα έγγραφα αυτά, όποτε σας ζητηθεί, από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας

Αν δεν υπάρξει τέτοιου είδους προειδοποίηση, η εταιρεία μεταφοράς, οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μετακινηθείτε ανεμπόδιστα, εφόσον αυτό είναι δυνατό.