ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Αλλαγή Γνώμης

Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη και να υπαναχωρήσουμε στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ακόμα και αν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως

Αντίρρηση ή Διαφωνία

Σε περίπτωση αντίρρησης ή διαφωνίας μας κατόπιν αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας, προβαίνουμε αρχικά σε έγγραφη επικοινωνία με την αντίστοιχη επιχείρηση

Αποδεικτικό Έγγραφο Αγοράς

Μελετάμε προσεκτικά κάθε αποδεικτικό έγγραφο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό πριν την υπογραφή ή παραλαβή του. Φροντίζουμε πάντα την αρχειοθέτηση και φύλαξη των πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους

Διευκρινήσεις

Ζητάμε διευκρινήσεις και δεν υπογράφουμε χωρίς την πλήρη κατανόηση του εγγράφου

Ελαττωματικά Προϊόντα

Δικαιούμαστε επισκευής, τεχνικής υποστήριξης ή αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων

Εξόφληση

Εξοφλούμε τον προμηθευτή μετά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων

Πολιτική Επιστροφής

Ενημερωνόμαστε για την πολιτική κάθε επιχείρησης όσον αφορά τις επιστροφές, αλλαγές αλλά και αποζημιώσεις πριν προβούμε σε οποιαδήποτε συμφωνία

Φιλικός Διακανονισμός

Προτιμούμε να λύνουμε την οποιαδήποτε διαφωνία μας με φιλικό διακανονισμό και δεν παραλείπουμε να ζητάμε την βοήθεια των αρμόδιων εξωδικαστικών αρχών