ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συστήνεται και ξεκινά τη λειτουργία της το 2009. Πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το 2011.

Είναι σωματείο αφενός καταχωρημένο ως νόμιμα συγκροτημένη Ένωση Καταναλωτών στο «Μητρώο» Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή της παρ. 4 του άρ. 10 του Ν. 2251/1994 ως ισχύει, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με αύξοντα αριθμό 40/17.09.2018 και αφετέρου νόμιμα συνεστημένο σωματείο, καταχωρημένο στο Μητρώο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 28020.

Σήμερα, Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εκπροσωπεί τους καταναλωτές συμμετέχοντας σε εθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο ως:

  • Τακτικό Μέλος με τριετή θητεία και μία εκ των εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων Ενώσεων Καταναλωτών για όλη την Ελλάδα στο  Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς «ΕΣΚΑ» (ΦΕΚ 748/21.10.2015 – ΥΟΔΔ)
  • Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών της παρ. 12 του άρθρου 10 του Ν2251/94
  • Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 561/7/11/2017).
  • Τακτικό Μέλος στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
  • Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών με την επωνυμία European Consumer Union (ECU).
  • Μέλος του Finance Watch

Μοιράσου το: