“Ανάσα” για υπεχρεωμένο με απόφαση δικαστηρίου

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης, με τραπεζικές οφειλές προς τέσσερις Τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των  56.444,75 ευρώ. 

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε,έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του  και την προστασία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπό τον όρο καταβολής 200 Ευρώ μηνιαίως προς όλους τους πιστωτές του.