ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus +, εγκρίθηκε το κοινό σχέδιο με αριθ. 2018-1-SK01-KA204-046393 πέντε ευρωπαϊκών Eνώσεων Kαταναλωτών, της Federconsumatori Piemonte – Ιταλία, της Consumer Defence Association of Moravia and Silesia-Τσεχία, της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας-Ελλάδα, της Lithuanian National Consumer Federation-Λιθουανία και της Association of Consumer Organizations in Slovakia- Σλοβακία, στον τομέα των Στρατηγικών Συνεργασιών και ξεκίνησε η υλοποίηση ενός κοινού σχεδίου για την προώθηση καινοτομιών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ διαφόρων τύπων οργανισμών.

Στόχος του κοινού αυτού σχεδίου είναι, η δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης Καταναλωτών». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σχεδιαστεί για άνεργους ενήλικες ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, καθώς, δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα θα βασιστεί, στην υφιστάμενη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευομένων και ταυτόχρονα θα τους ωθεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την καθημερινότητά τους. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ενήλικες στο να μάθουν και να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιεχόμενο βασισμένο στην καθημερινή ζωή του καταναλωτή και στη χρήση ενεργητικών μορφών εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν δείκτες για την αξιολόγηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ERASMUS, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό και θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες όλων των συμμετεχόντων οργανισμών.

Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στους εκπαιδευτές να ανταλλάξουν εμπειρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου σε σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα καθώς και σε μαθητές, γονείς και όλους τους καταναλωτές.