ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ FOCUS GROUP

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο focus group στην Αθήνα και την Ελευσίνα με συνολικό αριθμό 25 συμμετεχόντων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης Καταναλωτών», για τη συλλογή δεδομένων από την εμπειρία που διαθέτουν άνεργοι ενήλικες, έως 29 ετών, στην Εκπαίδευση των Καταναλωτών.

Τα δεδομένα που θα εξαχθούν από την ποιοτική αυτή έρευνα, θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για άνεργους ενήλικες ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, καθώς, δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.

Μέσα στις ερευνητικές ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν, ήταν και οι εμπειρίες τους ως καταναλωτές, η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των καταναλωτών, καθώς επίσης και οι γνώσεις-δεξιότητες και εμπειρίες που χρειάζονται.

Τέλος, μέσα από τις συναντήσεις αυτές, επετεύχθη η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών καθώς επίσης και η μεταβίβαση πληροφοριών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βασιστεί, στην υφιστάμενη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευομένων και ταυτόχρονα θα τους ωθεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την καθημερινότητά τους. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ενήλικες στο να μάθουν και να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιεχόμενο βασισμένο στην καθημερινή ζωή του καταναλωτή και στη χρήση ενεργητικών μορφών εκπαίδευσης ενηλίκων.