ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η ΕΕΚΕ πραγματοποιεί εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα για πλήθος θεμάτων που αφορούν την κατανάλωση, όπως, τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, την προστασία του καταναλωτή, την ενέργεια και εν γένει δράσεις πληροφόρησης που απευθύνονται στους οικονομικά ευάλωτους καταναλωτές και στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, τη διαφύλαξη και διαχείριση του εισοδήματός τους και την αντιμετώπιση της φτώχειας.