Καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης Καταναλωτών», η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε συνεργασία με Ενώσεις Καταναλωτών από τη Σλοβακία, την Τσεχία, τη Λιθουανία και την Ιταλία, μετά από μελέτη που βασίστηκε σε focus group για τη συλλογή δεδομένων από την εμπειρία που διαθέτουν άνεργοι ενήλικες, έως 29 ετών στην Εκπαίδευση των Καταναλωτών, δημιούργησαν ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.

Τα δεδομένα που είχαν  εξαχθεί και αναλυθεί στη μελέτη, αξιοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος για άνεργους ενήλικες ηλικίας έως 29 ετών οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, καθώς, δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων.

Στο σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι εμπειρίες των συμμετεχόντων του focus group, η προτίμησή τους στις κατηγορίες της Εκπαίδευσης των Καταναλωτών και η αναγκαιότητα Κατάρτισης, ενώ τέλος αξιοποιήθηκαν και οι απόψεις τους σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες.

Μπορείτε να δείτε το Καινοτόμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.