Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα!

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στηρίζει το σκοπό και το περιεχόμενο της καμπάνιας που προωθεί η ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ στην προσπάθειά της να διασωθεί ο χαρακτήρας του νερού ως ζωτικό δημόσιο αγαθό.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει ότι:

  • Όλοι οι ζώντες οργανισμοί χρειάζονται νερό
  • Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας
  • Η πρόσβαση στο νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών 

Συνεπώς, αγαθά που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση του ανθρώπου δεν επιτρέπεται να υπόκεινται στους κανόνες της εμπορίας και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή κερδών!

Όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό:

  • Αυξήθηκε η τιμή του δραματικά
  • Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετικά χαμηλή και στις περισσότερες των περιπτώσεων το νερό δεν είναι πόσιμο
  • Η συντήρηση του δικτύου είναι ανεπαρκής και πολλές φορές χαρακτηρίζεται κακή και επικίνδυνη
  • Γίνονται ήδη προσπάθειες να επιστρέψει η διαχείριση στις δημόσιες αρχές

Το νερό έως σήμερα το διαχειρίζεται το κράτος και το διανέμει στους πολίτες σε χαμηλό κόστος υπό την εγγύηση του Συντάγματος, με στόχο τη διαφύλαξη των συμφερόντων των πολιτών και όχι το κέρδος!

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων ως εμπορεύσιμου προϊόντος από ιδιώτες που αποσκοπούν στο κέρδος (δηλαδή μείωση κόστους- αύξηση κέρδους), καταργεί το χαρακτηριστικό του ως δημόσιου αγαθού.

Η ποιότητα και η πρόσβαση στην παροχή του νερού στα χέρια των ιδιωτικών εταιριών δεν εξασφαλίζεται, το αντίθετο, διακυβεύεται!