Παρελκυστικές και Καταχρηστικές Τακτικές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Με την ψήφιση του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών διαφάνηκε ελπίδα για όσους βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των δόσεων των πιστωτικών προϊόντων που έχουν αναλάβει, ότι οι διατάξεις του ως άνω νόμου θα δώσουν διέξοδο στην τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία ο μέσος καταναλωτής έχει περιέλθει.

Η Ένωσή μας κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας των αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτικών ιδρυμάτων, διαπιστώνει όλο και συχνότερα το γεγονός ότι τα τελευταία δεν έχουν πρόθεση να διευκολύνουν την υλοποίηση του νόμου 3869/2010, αφού διαρκώς δημιουργούν εμπόδια, προκειμένου να καθυστερήσουν την εφαρμογή των διατάξεών του.

Ενδεικτικό της τακτικής αυτής είναι οι απαντητικές επιστολές των τραπεζών, με τις οποίες ζητούν συμπληρωματική προσκόμιση εγγράφων και στοιχείων, τα οποία τους έχουν ήδη αποσταλεί με τα αρχικά έντυπα αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, έχουμε λάβει πλήθος επιστολών από τράπεζες, οι οποίες ζητούν να τους προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του δανειολήπτη περί αληθείας και ορθότητας των δηλουμένων στοιχείων, θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δανειολήπτη από Κ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται εξ αρχής στο έντυπο αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο οποίο περιέχεται η φράση «δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω παρακάτω είναι αληθή».

Σκοπός αυτής αλλά και άλλων παρόμοιων πρακτικών είναι να δημιουργηθούν δυσκολίες στον δανειολήπτη που επιθυμεί να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου και να γίνει δυσχερέστερη η εφαρμογή των διατάξεων αυτού.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, στα πλαίσια της δραστηριότητάς της για διεκπεραίωση των αιτημάτων εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010, καλεί τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Επιχειρήσεων να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα και να επιβάλει στις τράπεζες τη συμμόρφωσή τους με τις νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εφαρμογή του νόμου.