Καταγγελίες για παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές Ασφαλιστικών Εταιρειών

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει τον μέσο καταναλωτή με μειώσεις μισθών, συντάξεων, δραματική αύξηση των ποσοστών ανεργίας και αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον, συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν επιβάλει μονομερώς υπέρογκες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακών προγραμμάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση της αναπροσαρμογής και των όρων αυτής με τους καταναλωτές, ενώ άλλες αρνούνται να καλύψουν μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α., παρά το γεγονός ότι καμία πρόβλεψη για εξαίρεση του σχετικού ποσού δε συμπεριλαμβάνεται στα εκάστοτε ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Οι ως άνω παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές εξακολουθούν να εφαρμόζονται, παρά την έκδοση δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων που τις έχουν κρίνει παράνομες και καταχρηστικές, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στις ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τις ως άνω παράνομες και τακτικές πρακτικές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, στα πλαίσια της δραστηριότητάς της για ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή από παράνομες και αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων, καλεί τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης να διερευνήσει περαιτέρω τις σχετικές αναφορές και να επιβάλει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη συμμόρφωσή τους με τις υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις του νόμου, εξασφαλίζοντας την προστασία του καταναλωτή.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να μελετούν προσεκτικά τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και να αναφέρουν κάθε στοιχείο που θεωρούν ότι εμπίπτει στην περιγραφή παράνομων και καταχρηστικών πρακτικών από τις ασφαλιστικές εταιρείες.