Παρατηρήσεις και Προτάσεις πάνω στο Σ/Ν για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις για διατάξεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (Άρθ. 14, 15, 16 και 17)

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με επιστολή της την 28η Ιουλίου 2011 στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κύριο Δημήτριο Σπυράκο, κατέθεσε τις προτάσεις της και τις παρατηρήσεις της πάνω στο Σ/Ν για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις για διατάξεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών στα άρθρα 14, 15, 16 και 17.

Συγκεκριμένα,

1. Απολογισμός και αξιολόγηση ετήσιων δραστηριοτήτων Ενώσεων Καταναλωτών

Οι πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών οφείλουν να δημοσιεύουν / αναρτούν στο διαδίκτυο:
α) τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων τους,
β) τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό τους,
γ) τον ετήσιο κοινωνικό ισολογισμό τους.

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν προϋπόθεση της πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών και τα κριτήρια παρακολούθησης της κατάστασης λειτουργίας τους.

Η τυποποίηση των εγγράφων και των πληροφοριών που περιέχουν είναι έργο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Προτείνεται η συγκρότηση σχετικής Ομάδας Έργου.

2. Πιστοποίηση Ενώσεων Καταναλωτών από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από ένα όργανο αναγνωρισμένου κύρους και κοινωνικής αντιπροσωπευτικότητας.

Η πιστοποίηση πρέπει να διακρίνεται από την εποπτεία των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η «πιστοποίηση» δεν ισοδυναμεί με διοικητική χορήγηση «άδειας λειτουργίας» αλλά αποτελεί μονομερή παροχή εκ μέρους του Δημοσίου του δικαιώματος:

α) επιλεξιμότητας στη λήψη λειτουργικών επιχορηγήσεων,
β) υποβολής συλλογικών αγωγών

3. Εποπτεία των Ενώσεων Καταναλωτών

Η εποπτεία των δραστηριοτήτων και της καλής λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών (πιστοποιημένων και μη) πρέπει να ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Το Μητρώο των Ενώσεων Καταναλωτών και το αρχείο των φακέλων τους τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς το όργανο πιστοποίησης της ανάκλησης της πιστοποίησης μιας παραβατικής Ένωσης Καταναλωτών.

Η εποπτεία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των καταχρηστικών πρακτικών των Ενώσεων Καταναλωτών ως προς τους Προμηθευτές.

4. Κατηγοριοποίηση Ενώσεων Καταναλωτών

Στην κατηγορία των «πανελλαδικών ενώσεων καταναλωτών» πρέπει να προστεθεί ο ακόλουθος προσδιοριστικός όρος: «και εφόσον τα μέλη τους διαμένουν μόνιμα τουλάχιστον σε 30 νομούς της χώρας.».

5. Πιστοποίηση Ενώσεων Καταναλωτών για υπαγωγή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις

Η πιστοποίηση των Ενώσεων Καταναλωτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ θα πρέπει να γίνεται με ειδικά προς τούτο κριτήρια που να αφορούν την ειδική κατηγορία φορέων όπως είναι οι εθελοντικές – μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

6. Επιχορηγήσεις Ενώσεων Καταναλωτών

Η ΕΕΚΕ είναι αντίθετη στη λειτουργική επιχορήγηση των Ενώσεων καταναλωτών. Απεναντίας, φρονεί ότι το καθεστώς λειτουργίας του χώρου πρέπει να μεταπέσει στη συγχρηματοδότηση δράσεων.

Για παράδειγμα, η λειτουργική επιχορήγηση μπορεί να συνδέεται με τη δράση διάχυσης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών ανάλογα με το πλήθος των αποδεκτών της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης (π.χ. πλήθος επισκέψεων σε έναν διαδικτυακό τόπο, πλήθος συμμετεχόντων σε σεμινάρια, κ.ο.κ.).

Εάν, παρ’ όλα αυτά, η ΓΓΚ κρίνει απαραίτητη την επιχορήγηση της λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών ασχέτως επιπέδου και περιεχομένου δραστηριοποίησης, η επιχορήγηση θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια των ανά μέλος εσόδων ( x 1, x 2, κ.ο.κ.) που η κάθε μία Ένωση Καταναλωτών επιτυγχάνει. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα θετικό κίνητρο στην αύξηση των μελών των Ενώσεων Καταναλωτών.

7. Συλλογικές αγωγές

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι συλλογικές αγωγές δύνανται να ασκηθούν από ομάδες καταναλωτών εφόσον το πλήθος τους είναι τουλάχιστον ίσο με το πλήθος των μελών που απαιτείται για την πιστοποίηση των Ενώσεων Καταναλωτών της κατηγορίας Γ’ του Άρθρου 15, παρ. 2, εδάφιο. γ.

Η άσκηση συλλογικών αγωγών αποκλειστικά από πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών αντίκειται στα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.