Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Αγαθών & Υπηρεσιών

Η Κυβέρνηση της χώρας μετά από τις πιέσεις των δανειστών, σκοπεύει να υλοποιήσει στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο – ή αλλιώς Μνημόνιο ΙΙ – την ιδιωτικοποίηση οργανισμών του δημόσι-ου ενδιαφέροντος.

Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν στους Έλληνες καταναλωτές υπηρεσίες αλλά και αγαθά όπως είναι το ρεύμα ή το νερό, ασκώντας τιμολογιακές πολιτικές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας. Πρόσφατο παράδειγμα, το κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. για τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα των καταναλωτών.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εκφράζει την ανησυχία της αλλά και διατηρεί έντονες επιφυλάξεις για το αν η ιδιωτικοποίηση θα ωφελήσει τα ελληνικά νοικοκυριά – η πλει-οψηφία των οποίων πλήττεται οικονομικά – ή αν τα ιδιωτικά (σύμφωνα με το σχέδιο) μονο-πώλια επιβάλλουν εξοντωτικές αυξήσεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα δικά τους και μόνο οικο-νομικά συμφέροντα.

Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προβεί σε τέτοιου είδους ιδιωτικοποιήσεις που στόχο έχουν την ικανοποίηση των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, αλλά να προτάξει το δημόσιο συμ-φέρον στο οποίο περιλαμβάνονται η ποιότητα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών.